AKTIVNOSTI UNAPREĐENјA PRODAJE U KONCEPTU GLOBALNOG MARKETINGA

Aleksandar Grubor, Nenad Đokić, Nikola Milićević

Апстракт


U okviru poslovanja preduzeća u međunarodnim okvirima, moguće je identifikovati više koncepcijskih pristupa međunarodnog marketinga, od kojih je globalni marketing koncept njegova najviša razvojna faza. Za razliku od preostalih tipova marketing orijentacija – izvozne i inostrane, u globalnoj marketing orijentaciji akcenat nije sveden na prodaju proizvoda i usluga preduzeća, odnosno ostvarivanje profitabilnosti putem zadovolјavanja potrošača, već se pored potrošača i profitabilnog zadovolјavanja njihovih potreba, u obzir uzimaju i ostali faktori okruženja kompanije. Na nivou međunarodnog marketing programa potrebno je razmatrati sve instrumente marketing miksa: proizvod, cenu, distribuciju, kao i marketing komunikacije. U vezi sa marketing komunikacijama, moguće je takođe identifikovati postojanje više instrumenata: ekonomske propagande, ekonomskog publiciteta, lične prodaje, direktnog marketinga, kao i unapređenja prodaje. Pri tome, unapređenje prodaje može biti orijentisano ka potrošačima – kako bi se, između ostalog, povećala svesnost o postojanju proizvoda, motivisali oni koji proizvod ne kupuju na njegovu kupovinu ili povećala tražnja, ali i ka marketing posrednicima – kako bi se prvenstveno povećala dostupnost proizvoda u kanalima distribucije. Takvim aktivnostima se tokom ograničenog vremenskog perioda dodaje vrednost proizvodu ili brendu, kako aktivnostima koje se odnose na njihovu cenu, tako i necenovnim aktivnostima. Međutim, treba imati u vidu i da je savremene marketing komunikacije, ali i celokupno poslovanje kompanije, potrebno posmatrati u kontekstu integrisanih marketing komunikacija, koje karakteriše visok nivo interakcije u komunikaciji između marketara brenda i potrošača, praćen konzistentnošću poruke duž čitavog marketing miksa, od proizvoda do svih instrumenata promocije. Predmet ovoga rada upravo je sagledavanje aktivnosti unapređenja prodaje u konceptu globalnog marketinga. U tom smislu, nakon prikaza osnovnih karakteristika koncepta globalnog marketinga, kao i osnovnih postavki koncepta integrisanih marketing komunikacija, uklјučujući i odnose unapređenja prodaje sa ostalim instrumentima promotivnog miksa, što sve zajedno predstavlјa svojevrsni kontekst u kome je potrebno posmatrati aktivnosti unapređenja prodaje, u radu su prikazani pojavni oblici tih aktivnosti, kao i određene dileme koje se u vezi sa njima mogu javiti.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/EMC1502253G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 2232- 8823          EISSN 2232-9633

UDK: 33

IZDAVAČ:
Panevropski univerzitet “APEIRON”
FAKULTET POSlOVNE EKONOMIJE
Pere Krece 13, 78102 Banja Luka, BiH/RS
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača:
DARKO Uremović

Urednik izdavača:
ALEKSANDRA Vidović

Glavni i odgovorni urednik:
Zorka Grandov

Urednik:
SANEL Jakupović

Uređivački odbor / International members:

Prof. Dr. Esad Jakupovic, academic, Pan - European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Zoran Avramovic, academic, Pan European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Vuk Ognjanović, Faculty of Transportation, communications and logistics, Berane, Montenegro
Prof. Heri Bezić, Dean, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vinko Kandžija, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vlatka Bilas, University of Zagreb, Faculty of Economics, Croatia
Doc. Dr Anica Hunjet, University North, Varazdin, Croatia
Prof. Dr. Mirko Tripunovski, dean, FON University in Skopje, Macedonia
Prof. Dr. Bojan Rosi, Dean, Faculty of Logistics Celje, University of Maribor, Slovenia
Prof. Dr. Nenad Vunjak, Dean, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
Prof. Dr Slađana Barjaktarović - Rakocevic, Vice Dean, Faculty of Organizational Sciences (FON), Belgrade, Serbia
Prof. Dr. Kıymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turkey


Redakcijski odbor:

MARKO Laketa, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ALEKSANDRA Vidović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
DRAGAN Kolev, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
MAJA Đokić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
JANA Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
NINA Uremović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
VANJA Sredojević, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ŽIVANA Kljajić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH


Sekretar i tehnička podrška:
MARICA Banović

Lektor srpskog jezika:
TANJA Ančić

Lektor engleskog jezika:
STOJANKA Radić

Tehnički urednik:
SRETKO Bojić

Web dizajn:
SINIŠA Kljajić

Štampa:
Markos, Banja Luka

Tiraž:
300

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc., Current Abstracts
ip-science.thomsonreuters.com
ebscohost.com
indexcopernicus.com
citefactor.org/contact

scholar.google.com
doisrpska.nub.rs
crossref.org
road.issn.org
erihplus.nsd.no 

 

EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije se nalazi u PRVOJ KATEGORIJI – od 26 do 30 bodova RANG LISTE KATEGORISANIH NAUČNIH ČASOPISA U REPUBLICI SRPSKOJ

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.emc-review.com
Full-text available free of charge at http://www.emc-review.com

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-8/11, od 23. 5. 2011. godine, “Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije” Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 618.

Svi radovi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

All the papers that pass the first editorial control are subject to the so-called double-blind review process which does not reveal the identity of the authors or reviewers.


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Godišnja pretplata 30 EUR-a.