ОRGANIZOVANI PRIVREDNI KRIMINALITET I MJERE PREVENCIJE

Authors

  • Milica Pavlović TURKALJ Doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301259P

Abstract

Organizovani kriminalitet spada u jednu od najvećih prijetn- ji savremenoj civilizaciji sa tendencijom stalnog rasta i sa mogućnošću da ugrozi opstanak čovjeka na svaki način. Оva vrsta kriminaliteta višestruko je opasna po ekonomiju, finansijske i privredne sisteme. Naravno, određenim oblicima borbe na nacionalnom i međunarodnom nivou moguće ga je svesti na niži i podnošljiviji nivo, dok je mogućnost potpunog iskorjenjavanja za sada samo to – mogućnost. U radu je ukratko predstavljen pojam organizovanog kriminaliteta, njegova veza sa privrednim tokovima, organizovani kriminalitet u privredi, pojedina krivična djela koja pripadaju sferi privrednog organizovanog kriminaliteta, kao i mjere prevenci- je istog. Takođe, ističemo da je organizovani kriminalitet, a naročito onaj koji spa- da u domen privrednog, veoma ozbiljan, a nedovoljno uočljiv i nepotpuno istražen pojam.

Downloads

Published

2023-08-12