Socioekonomski status, desničarska autoritarnost i kontakt kao prediktori socijalnih distanci kod srednjoškolaca u Republici Srpskoj

Authors

  • Miloš Pralica
  • Srđan Dušanić
  • Milana Damjenić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001185P

Keywords:

socijalne distance, desničarska autoritarnost, socioekonomski status, hipoteza kontakta, međugrupni odnosi

Abstract

U radu ispitujemo odnos socijalnih distanci Srba prema Bošnjacima i Hrvatima sa
varijablama socioekonomskog statusa (SES), desničarske autoritarnosti (RWA) i varijablama
kontakta. Uzorak je činilo 346 ispitanika. Desničarska autoritarnost je ispitana upitnikom autoritarnosti,
varijable socioekonomskog statusa su činile pol, starost, obrazovni status i primanja
roditelja, a varijable kontakta su provjerene pitanjima vezanim za nacionalnu pripadnost roditelja,
rodbine i prijatelja, te pitanjem vezanim za posjetu drugim državama bivše SFRJ. Hijerarhijska
regresiona analiza pokazala je da SES varijable u prvom bloku nisu prediktor distanci prema
Bošnjacima i Hrvatima. Uključenjem RWA predikcija distanci prema Bošnjacima (R2=.09,
F(6,339)=5.43, p<.001) i Hrvatima (R2=.10, F(6, 339)=6.13, p<.001) je postala značajna. Uključenjem
varijabli kontakta, tri grupe varijabli su bile značajni prediktori distanci prema Bošnjacima
(R2=.12, F(10,335)=4.35, p<.001) i Hrvatima (R2=.16, F(10,335)=6.44, p<.001). Uticaj
RWA i kontakta na distance u skladu je sa prethodnim studijama. Rezultati su diskutovani kroz
prizmu uticaja individualnih razlika kao prediktora distanci prema vanjskim grupama.

Downloads

Published

2021-09-13