ŠIRINE PRSTENOVA PRIRASTA I GUSTINA DRVETA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) NA PROSARI

##article.authors##

  • Danijela Petrović
  • Dejan Radulović
  • Vojislav Dukić

##article.abstract##

Površina visokih šuma hrasta kitnjaka u Republici Srpskoj je 76 900 ha, a površina izdanačkih je
180 700 ha. Udeo visokih hrastovih šuma u ukupnoj površini visokih šuma u Republici Srpkoj je oko
10%, a izdanačkih u ukupnoj površini izdanačkih šuma oko 30%. Pri ocenjivanju kvaliteta drveta,
veoma je važno znati kakva veza postoji između širine prstena prirasta i određenih svojstava drveta.
Jedno od tih svojstava je sigurno gustina drveta, kao najvažniji indikator kvaliteta. U ovom radu je
analizirana gustina drveta četrnaest stabala hrasta kitnjaka iz semenske sastojine na planini Prosari
i njena zavisnost od širine prstenova prirasta i širine kasnog drveta. Utvrđeno je da je prosečna
širina godova u uzorku 1,62 mm sa variranjem širine od 45,76%. Prosečna vrednost gustine u
prosušenom stanju vlažnosti, za sva ispitivana stabla je 0,747 g/cm³, sa prosečnim koeficijentom
varijacije od 13,28%. Ispitivanje zavisnosti između gustine i širine prstena prirasta pokazalo je da
postoji trend povećanja gustine sa povećanjem širine prstena prirasta i da je ta korelacija značajna.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ