ŠUMSKA VEGETACIJA TREŠNJIKA KOD BANJE LUKE

##article.authors##

  • Miloš Miletić
  • Đorđije Milanović
  • Vladimir Stupar
  • Jugoslav Brujić

##article.abstract##

Rad obrađuje šumsku vegetaciju potencijalnog Natura 2000 područja „Trešnjik” na Starčevici kod
Banje Luke. Iako područje leži nadomak glavnog grada Republike Srpske, šumska vegetacija do sada
nije bila istraživana. Istraživanje je ukazalo na veliki diverzitet šumskih staništa na relativno malom
prostoru. Utvrđeno je ukupno sedam stanišnih tipova, klasifikovanih u dvije ekološki i floristički
jasno definisane grupe: (i) Grupa stanišnih tipova bukovih šuma: (1) stanišni tip Athyrium filix-femina-
Fagus sylvatica (čiste šume bukve); (2) stanišni tip Fagus sylvatica-Tilia tomentosa (šume bukve
i srebrnolisne lipe); (3) stanišni tip Quercus petraea-Tilia tomentosa (degradacija prethodnog tipa,
sa dominacijom lipe); (ii) Grupa stanišnih tipova kitnjakovih šuma: (4) stanišni tip Carpinus betulus-
Quercus petraea (klimatogena šuma kitnjaka i graba); (5) stanišni tip Vaccinium myrtillus-Quercus
petraea (acidofilna kitnjakova šuma); (6) stanišni tip Carpinus orientalis-Quercus petraea (termofilne
kitnjakove šume); (7) stanišni tip Fraxinus ornus-Carpinus orientalis (šikare bjelograbića i crnog
jasena).

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ