DISTRIBUCIJA VUKA (Canis lupus L., 1758) U BOSNI I HERCEGOVINI

##article.authors##

  • Igor Trbojević

##article.abstract##

Vuk (Canis lupus L., 1758) je vrsta kopnenog sisara koja je u prošlosti naseljavala cijeli evropski
kontinent, dok je danas njen areal smanjen na istočnu i jugoistočnu Evropu, sa sporadničnim pojavljivanjem
malih populacija u zapadnoj Evropi, na Iberijskom i Apeninskom poluostrvu. Vuk ima
različit status zaštite u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je nezaštićen, dok u Federaciji Bosne
i Hercegovine ima status lovostajem zaštićene vrste. Pokretanje sistematskih istraživanja ekologije
ove predatorske vrste na prostoru Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od imperativa.
Za analizu distribucije prikupljeno je 1013 pojedinačnih nalaza na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine,
od čega 737 odstrijeljene jedinke i 276 predacija na domaćim životinjama. Distribucija i
relativna gustina vuka u BiH je prikazana na UTM (MGRS) mreži sa veličinom kvadrata (jedinicom)
od 10x10 km.
Vuk je registrovan u 196 kvadrata UTM mreže (19 600 km²). Najveća gustina vučije populacije se nalazi
na sjevernim dijelovima Dinarskog masiva. Prikupljeni podaci govore da je vrsta široko rasprostranjena,
uglavnom u brdskom i planinskom pojasu. Njegov areal obuhvata šumovite predjele brdskog
i planinskog pojasa (centralni i istočni dio BiH – 71,43%; južni mediteranski – 16,33% i zapadni
dio – 7,65%), dok se samo sporadično sreće (4,59%) u nizijskim dijelovima Posavine (sjever Bosne i
Hercegovine) i u planinskom pojasu u zonama iznad gornje šumske granice.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ