NATURA 2000 U BOSNI I HERCEGOVINI: DOKLE SMO STIGLI?

##article.authors##

  • Đorđije Milanović
  • Vladimir Stupar
  • Dejan Kulijer
  • Dražen Kotrošan
  • Adem Hamzić

##article.abstract##

Rad razmatra problematiku ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite prirode na njenom
evropskom putu. Naročita pažnja pridaje se analizi rezultata četiri do sada sprovedena projekta
koja se tiču procesa uspostavljanja evropske ekološke mreže Natura 2000 u BiH. Na bazi svih relevantnih
naučnih i stručnih podataka rad daje reviziju referentne liste vrsta sa Aneksa II Direktive o staništima i
Aneksa I Direktive o pticama, kao i reviziju liste staništa sa Aneksa I Direktive o staništima, značajnih za
izdvajanje budućih Natura 2000 područja na teritoriji države. Biljna vrsta Himantoglossum adriaticum
Baumann, značajna za Evropsku uniju, prikazuje se kao nova za Bosnu i Hercegovinu. Predložena revidirana
referentna lista vrsta broji 238 vrsta od čega 11 nije pominjano ni u jednoj dosadašnjoj referentnoj
listi, a neki ranije razmatrani taksoni i stanišni tipovi su izbrisani sa liste. Na kraju, rad ustanovljava neke
nedostatke prijedloga mreže Natura 2000 u BiH i daje glavne smjernice kako bi ovaj važan proces trebao
biti nastavljen.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ