NATURA 2000 U BOSNI I HERCEGOVINI I ŠUMARSTVO

##article.authors##

  • Aleksander Golob
  • Đorđije Milanović

##article.abstract##

U ovome radu predloženi su indikatori za procjenu stanja očuvanosti stanišnih tipova šuma koji su
uključeni u prijedlog mreže Natura 2000 za Bosnu i Hercegovinu. Takođe su na osnovu ekoloških karakteristika
predloženi indikatori prema kojim bi se moglo procjenjivati stanje očuvanosti vrsta Natura
2000 vezanih za šume. Predloženi indikatori obuhvaćaju vrstu drveća i ostalih biljnih vrsta, način obnove
šumskih sastojina, prisutnost mrtvog drveta i starog drveća, a u slučaju Natura 2000 šumskih vrsta i
prisutnost nezagađenih vodenih tijela i prilagođeni način šumskih radova. Prema vrijednostima indikatora
Natura 2000 šumski stanišni tipovi i vrste svrstani su u grupe u kojima bi se trebala dugoročno
osiguravati slična struktura šuma, odnosno u kojima bi se trebao provoditi sličan način gazdovanja.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ