OPŠTEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA U NORMATIVNO-PLANSKIM AKTIMA I U PRAKSI: PRIMJER ŠUMA NA TERITORIJI GRADA BANJALUKE

##article.authors##

  • Aleksandra-Anja Dragomirović

##article.abstract##

Ovim radom želimo dati osvrt na problematiku koja se tiče ostvarivanja opštekorisnih funkcija šuma
(OKFŠ), kao segmenta savremenog i usvojenog principa višenamjenskog upravljanja šumama. Cilj nam
je bio da analiziramo važeće normativne i planske akte koji se odnose na problematiku upravljanja
šumama sa posebnim osvrtom na: višenamjensko šumarstvo, OKFŠ, zaštitu prirode, da utvrdimo kako
se oni u konačnici sprovode u praksi upravljanja šumama, a sve na primjeru šuma na teritoriji Grada
Banjaluke. Šume BL smo odabrali jer ih u našim uslovima vidimo kao idelan primjer za realizaciju
višenamjenskog šumarstva, odnosno šume oko samog grada vidimo kao dobar poligon za realizaciju
ciljeva gazdovanja šumama koji prevazilaze trenutno dominantno zastupljen privredni cilj (moguće je
na malom prostoru ostvarivanje seta funkcija), sa posebnim naglaskom na, kako zaštitni, tako i socijalni
aspekt OKFŠ (rekreacija, edukacija, povećanje kvaliteta života urbanog stanovništva i sl.). Rezultati
istraživanja ukazuju da postoji solidna osnova unutar normativnih i planskih akata, ali da se na polju realizacije
istih do danas uradilo veoma malo. Na kraju rada su definisane kratke smjernice za poboljšanje
stanja u okvirima predmetne problematike.

Downloads

##submissions.published##

2018-10-03

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ