UTICAJ AEROZAGAĐENJA NA KARAKTERISTIKE STOMINOG I FOTOSINTETIČKOG APARATA VRSTA Tilia cordata Mill. I Tilia platyphyllos Scop. NA PODRUČJU GRADA BANJE LUKE

##article.authors##

  • Nina Janjić
  • Tanja Maksimović

##article.abstract##

U ovom radu praćen je uticaj pojedinih polutanata na sadržaj fotosintetičkih pigmenata i broj i veličinu
stominih ćelija kod Tilia cordata Mill. i Tilia platyphyllos Scop. na tri lokaliteta na području grada Banje
Luke (Borik, Obilićevo i Paprikovac). Dobijeni rezultati u ovom radu pokazali su da je broj stoma u prosjeku
bio veći kod Tilia platyphyllos u odnosu na Tilia cordata i to na listovima koji su uzorkovani iz
spoljašnjeg dijela krošnje u odnosu na unutrašnji dio. Dimenzije stoma su u prosjeku bile veće kod Tilia
cordata u odnosu na Tilia platyphyllos, što je genetički uslovljeno. Sadržaj ukupnog hlorofila je varirao
od 1,656 do 5,616 mg/g, s tim da je veći sadržaj tokom sezone utvrđen kod Tilia cordata u odnosu na
Tilia platyphyllos. Najveće smanjenje broja stoma i fotosintetičkih pigmenata je utvrđeno na lokalitetu
Borik, gdje je i zabilježena najveća koncentracija aeropolutanata. Dobijeni rezultati ukazuju da promjene
u broju i veličini stominih ćelija i sadržaju fotosintetičkih pigmenata mogu da posluže kao indikativni
pokazatelj otpornosti odabranih biljnih vrsta prema aerozagađenju.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ