SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE MIŠIĆA OPRUŽAČA NOGU KOD VRHUNSKIH ODBOJKAŠA OBA POLA U SRBIJI

Authors

  • Jelena Ivanović Republički institut sporta i sportske medicine, Beograd, Srbija
  • Aco Gajević Fakultet za sport, Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd, Srbija
  • Milivoj Dopsaj Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  • Nikola Aksović Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini, Leposavić, Srbija
  • Slavko Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIZ2301007I

Abstract

Adekvatna priprema mišića opružača nogu je veoma važna, posebno u sportovima koji uklјučuju nekoliko različitih tehnika izvođenja skokova. Podaci o karakteristikama sila – vreme određene mišićne grupe su osnovni podaci o sposobnosti sportiste koji se prikuplјaju u cilјu kontrole fizičke pripremlјenosti. Cilј ovog rada je bio da se utvrde deskriptivne i polne razlike različitih specifičnih izometrijskih karakteristika modela sila-vreme vezanih za mišiće opružače nogu kod elitnih igrača odbojke u Srbiji. Devetnaest muških (visina=199,21±4,94 cm, masa=91,05±6,95 kg, starost=22,58±2,97 godina) i dvadeset ženskih (visina=184,65±7,00 cm, masa=70,65±6,15 kg, starost=22,92±3.73 godine) igrača odbojke su radili standardizovani izometrijski “leg press test” kako bi se procenile karakteristike izometrijske sile mišića opružača nogu. Opseg merenja je bio definisan sa 8 (osam) varijabli prema 4 (četiri) različite dimenzije: 1) nivo postignute sile, 2) brzina razvoja sile, 3) vreme potrebno za dostizanje određenog nivoa sile, 4) različiti parametri indeksa; prostor osnovnih, specifičnih i specijalnih karakteristika mišićne sile mišića opružača nogu. Analizom MANOVA je utvrdjeno da postoji značajna razlika od p < 0,05 u svim kontraktilnim karakteristikama među posmatranim subuzorcima na nivou Vilks´ Lambda 0,098, F = 25,814, p = 0,000. Rezultati su pokazali da odbojkaši ostvaruju veće vrednosti od odbojkašica u svim kontraktilnim karakteristikama u prostoru specifičnih i specijalnih karakteristika mišićne sile mišića opružača nogu. Velika je verovatnoća da se ove razlike ne mogu objasniti samo na osnovu polnih razlika, već na osnovu ukupnog intenziteta i obima i/ili vrste treninga snage i mišićne jačine tokom trenažnog procesa - faktora koji zaslužuju obraćanje posebne pažnje u trenažnom radu sa sportistima. Dobijeni podaci se mogu koristiti kao povratna informacija o karakteristikama kontraktilnih sposobnosti pojedinih mišića opružača nogu kod vrhunskih odbojkaša i odbojkašica u cilјu praćenja njihove fizičke pripremljenosti, kao i kontrole i optimizacije samog trenažnog procesa.

Downloads

Published

2024-01-29