О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ

Authors

  • Стево Јаћимовски
  • Јован Шетрајчић
  • Јелена Ламовец

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZBKEN1901041J

Abstract

Крајем двадесетог века човечанство je ушло у еру инфор-
мационих технологија. ИТ индустрија, која се бави производњом, обрадом,
складиштењем и преносом информација, постала је саставни дeо глобалног
економског система, потпуно независан и прилично значајан сектор привре-
де. Зависност савременог друштва од информационих технологија је толико
велика да пропусти у информационим системима могу довести до значај-
них инцидената. Телекомуникацијe су кључна индустрија информационих
технологија. Међутим, информације су током транспорта веома осетљиве
на разне врсте злоупотреба. Јединице за складиштење и обраду података
могу бити физички заштићене од недобронамерних, што се не може рећи за
комуникационе линије које се протежу на стотине или хиљаде километара и
које је готово немогуће заштитити. Стога је проблем заштите информација
у сфери телекомуникација веома значајан. Криптологија као наука и по-
себно њен део криптографија управо се баве овом проблематиком. Квантна
криптографија је релативно новија област која се бави обезбеђењем сигурне
комуникације између пошиљаоца и примаоца информације, користећи за-
коне квантне физике. Циљ рада је да се упознамо са принципима квантне
дистрибуције кључа за кодирање информација и основним проблемима који
се јављају при његовој реализацији.

Published

2019-10-08