ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ Да ли постоје концептуалне сличности и разлике?

Authors

  • Велибор Лалић
  • Предраг Ћеранић
  • Милица Сикимић

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZBKEN1901053L

Abstract

У раду се анализирају теоријско-концептуална одређења
приватне и корпоративне безбједности. На основу прегледа литературе са-
гледавају се заједничке карактеристике и специфичности, те критички пре-
испитује основаност третирања њихових концептуалних сличности и раз-
личитости. Кључно питање је да ли оне (сличности и разлике) постоје или
се ради о једном те истом концепту. Типологија корпоративне безбједности
Lippert-a и сарадника кориштена је као аналитички оквир за компарацију
корпоративне и приватне безбједности. Свака од пет димензија из типоло-
гије упоређивана је и анализирана. Прво су приказани резултати истражи-
вања Lippert-a и сарадника по наведеној типологији, затим jе типологија,
односно тај аналитички оквир кориштен за анализу приватне безбједности.
На кају је извршено упоређивање приватне и корпоративне безбједности
како би се сагледало у којим димензијама типологије постоје преклапања
и сличности, а у којима разлике. У том смислу основни закључак је да при-
ватна безбједност и корпоративна безбједност су сродни појмови који имају
значајне заједничке карактеристике (lat. genus proximum), али и специфич-
ности што их чине различитим једно од другог (lat. differentia specifica). На
основу компаративне анализе може се закључити да приватна безбједност
и корпоративна безбједност јесу сродни али су и концептуално различити
појмови.

Published

2019-10-08