СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

Authors

  • Дарко Паспаљ
  • Милан Гужвица
  • Лазар Вулин

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZBKEN1901069P

Abstract

На узорку од 84 студента Факултета безбједносних наука из
Бањалуке, примијењен је систем од 16 моторичких варијабли с циљем да се ут-
врди структура њихових моторичких способности. Примјеном факторске ана-
лизе по Кајзер-Гутмановом критеријуму утврђено је 6 латентних моторичких
димензија. Први фактор дефинисан је као фактор механизма за структурирање
кретања, јер је представљен варијаблама за процјену координације и фреквен-
ције покрета. Други фактор дефинисан је као фактор механизма за регулацију
трајања ексцитације, јер је представљен мјерама за процјену репетитивне и ста-
тичке снаге руку, трупа и ногу. Трећи фактор дефинисан је као фактор механиз-
ма за регулацију тонуса и синергијску регулацију, јер је представљен варијабла-
ма за процјену мјера флексибилности. Четврти фактор дефинисан је као фак-
тор механизма интензитета ексцитације, јер је представљен варијаблом којом
се испитује експлозивна снага кроз способност брзине трчања. Пети фактор је
такође дефинисан као фактор синергијске регулације и регулације тонуса, јер је
престављен варијаблом за процјену равнотеже, док је шести фактор дефинисан
као фактор интензитета ексцитације, јер је представљен са три варијабле за про-
цјену експлозивне снаге и једном варијаблом за процјену флексибилности. Овај
рад је покушај да се покаже да је издвојена хијерархијска структура моторич-
ких способности од изузетне теоријске и практичне вриједности, при чему би
поменути фактори требали представљати одредницу за предикцију моторичких
способности и програмирање тренажних оператора у настави Специјалног фи-
зичког образовања.

Published

2019-10-08