Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у рецензијском поступку при неком другом часопису. У супротном, молимо то образложити под "коментари уреднику".
  • Датотека која садржи рад је у Microsoft Word или RTF формату.
  • URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  • Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), радије него подвлачење (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смештене на погодним местима у тексту, радије него на његовом крају.
  • Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведен у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  • Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упуте у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.

Author Guidelines

Uputstvo autorima

Časopis ''Agroznanje naučni časopis'' objavljuje naučne radove, koji nisu štampani u drugim časopisima. Izvodi, sažeci, sinopsisi, magistarski i doktorski radovi se ne smatraju objavljenim radovima, u smislu mogućnosti štampanja u ''Agroznanju''.

 

Kategorizacija radova

''Agroznanje'' objavljuje recenzirane radove svrstane u sljedeće kategorije: pregledni naučni rad, originalni naučni rad, prethodno saopštenje, naučni radovi izloženi  na naučnom skupu.

Pregledni naučni rad je najviša kategorija naučnog rada. Pišu ih autori koji imaju najmanje deset publikovanih naučnih radova sa recenzijom u međunarodnim ili nacionalnim časopisima iz domena naučnog pitanja koje obrađuje pregledni rad, što istovremeno podrazumijeva da su ovi radovi citirani (autocitati) u samom radu.

Originalni nučni rad sadrži neobjavljene naučne rezultate izvornih naučnih istraživanja.

Prethodno saopštenje sadrži nove naučne rezultate koje treba prethodno objaviti.

Izlaganje na naučnom i stručnom skupu je izvorni naučni i stručni prilog neobjavljen u zbornicima.

Svi radovi podliježu recenziji, a obavljaju je dva recenzenta iz odgovarajućeg područja. Autor predlaže kategoriju rada, ali redakcija časopisa na prijedlog recenzenta konačno je određuje.

 

Priprema časopisa za štampu

Prilog može biti pripremljen i objavljen na srpskom jeziku ćirilicom ili latinicom i engleskom jeziku.

Obim radova treba biti ograničen na 12 za pregledni rad, a 8 stranica za naučni rad, A4 formata uključujući tabele, grafikone, slike i druge priloge uz osnovni font 12 i 1,5 prored, te sve margine najmanje 2,5 cm.

Radovi se podnose redakcionom odboru u dva primjerka i na disketi, preporuka je koristiti font Time New Roman CE.

Tabele, grafikoni i slike moraju biti pregledni, obilježeni arapskim brojevima, a u tekstu obilježeno mjesto gdje ih treba odštampati. Naslove tabela i zaglavlje napisati na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst preglednog rada treba da sadrži poglavnja: Sažetak, Uvod, Pregled literature, Diskusiju ili Analizu rada, Zaključak, Literaturu, Rezime (na jednom od svjetskih jezika).

Tekst originalnog naučnog rada treba da sadrži sljedeća poglavnja: Sažetak, Uvod, Materijal i metod rada, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura, Rezime na nekom od svjetskih jezika.

Naslov rada treba biti što kraći, informativan, pisan malim slovima veličine 14 p. Ispod naslova rada pisati puno ime i prezime autora bez titule. Ispod imena autora pisati naziv i sjedište ustanove-organizacije u kojoj je autor zaposlen.

Sažetak je sažet prikaz rada koji iznosi svrhu rada i važnije elemente iz zaključka. Sažetak treba da je kratak, do 150 riječi, pisan na jeziku rada.

Ključne riječi pažljivo odabrati jer one sagledavaju usmjerenost rada.

Uvod izlaže ideju i cilj objavljenih istraživanja, a može da sadrži kratak osvrt na literaturu ako ne postoji posebno poglavlje Pregled literature.

Literatura se piše azbučnim odnosno abecednim redom sa rednim brojem ispred autora s punim podacima (autori, godina, naziv reference, izdavač, mjesto izdanja, stranice).

Summary pisati engleskim ili nekim drugim svjetskim jezikom ako je rad na srpskom ili srpskim ako je rad pisan nekim od stranih jezika. To je prevod sažetka sa početka rada. Obavezno navesti preveden naslov rada sa imenima i prezimenima autora i nazivom i sjedištem institucije u kojoj rade.

 

Svi radovi dobijaju UDK и klasifikacioni broj.

Svi radovi podliježu jezičnoj lekturi i tehničkoj korekturi, te pravu tehničkog urednika na eventualne manje korekcije u dogovoru sa autorom.

 

Rukopisi radova i elektronski nosači informacija se ne vraćaju.

Privacy Statement

Имена и адресе e-поште регистроване на овим страницама ће се користити искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне нити једној другој страници.