Prinos i sadržaj ulja u zrnu soje kod organskog i konvencionalnog načina gajenja

Authors

  • Gordana Dozet Megatrend univerzitet, Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
  • Gorica Cvijanović Megatrend univerzitet, Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
  • D. Cvijanović Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
  • Jelena Bošković Megatrend univerzitet, Beograd, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
  • Vera Popović Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1301069D

Abstract

Dvogodišnje istraživanje je sprovedeno u uslovima organske i konvencionalne tehnologije gajenja na karbonatnom černozemu posle pšenice kao preduseva. Faktori ispitivanja bili su tri sorte soje različite grupe zrenja koje su sejane na tri različite gustine setve što je predstavljalo drugi faktor ispitivanja. Podaci su obrađeni analizom varijanse po metodi dvofaktorijalnog split – plot ogleda, gde su faktori ispitivanja: sorta i gustina setve, a razlike između tretmana testirane su LSD-testom. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi prinos i sadržaj ulja u zrnu soje u zavisnosti od genotipa i gustine setve kod organskog i konvencionalnog načina gajenja. Prosečan prinos u konvencionalnoj tehnologiji proizvodnje iznosio je 4,84 t ha-1 i bio je veći u poređenju sa ekološkim načinom proizvodnje gde je zabeležen prinos od 4,68 t ha-1. Utvrđen je veći procenat ulja u ekološkoj proizvodnji (21,88 %) u odnosu na konvencionalnu proizvodnju (21,68 %).

Published

2013-11-15