Uporedne eksploatacione karakteristike nekih tipova mašina u spremanju sjenaže

Authors

  • Milan Jugović Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo
  • Dušan Radivojević Poljoprivredni fakultet, Beograd
  • Ranko Koprivica Agronomski fakultet, Čačak
  • Miroslav Lalović Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo
  • Tanja Jakišić Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1301123J

Abstract

U radu su dati rezultati ispitivanja dvije različite linije mašina u spremanju travne sjenaže i to: linija koju čini pogonski traktor IMT 540 sa samoutovarnom prikolicom sa noževima SIP Pionir 17 (sjenažiranje u horizontalni silo objekat) i traktor IMT 577 DV u agregatu sa rolbalerom sa fiksnom komorom Deutz – Fahr GP 2.50, i motalicom bala u rastegljive folije Sipma Z – 557,  (sjenažiranje u omotane bale). Ispitivanja su vršena u proizvodnim uslovima, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u mjestu Mokro (Republika Srpska), sa ciljem da se uporede eksploatacione karakteristike ispitivanih linija. Utvrđivani su slijedeći parametri: brzina kretanja agregata, učinak i zastupljenost pojedinih operacija. Za ocjenu efikasnosti pojedinih načina obavljanja radova, vršena je vremenska analiza (hronometrija) i ispitivanje pojedinih radnih zahvata kod sakupljanja provenute mase, analiza transporta, istovara i skladištenja sjenažne mase. Samoutovarna prikolica Pionir 17 u agregatu sa traktorom IMT 540 Deluxe, u proizvodnim uslovima rada ostvarila je brzinu od 1,73 km/h. Površinski učinak na bazi hronografije iznosio je 0,30 ha/h. Hronometrijom je utvrđeno da je najveći dio vremena utrošen na punjenje prikolice 46,67% , kao i u zastojima 25,05%. Presa za rol bale Deutz-Fahr GP 2.50 u agregatu sa traktorom IMT 577 DV ostvarila je brzinu od 1,62 km/h uz površinski učinak od 0,45 ha/h. Na osnovu hronografije najveći dio vremena utrošen je na proces presovanja tj. Punjenje komore prese biljnom masom I formiranje bale 77,23%, a najmanje vremena je utrošeno na proces vezivanja bale tj. 5,31% od ukupnog radnog vremena.

Published

2013-11-15