Morfometrijske karakteristike Telestes metohiensis iz različitih vodotoka Dabarskog polja

Authors

  • Radoslav Dekić Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Aleksandar Ivanc Državni univerzitet u Novom Pazaru
  • Živojin Erić Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Svjetlana Lolić Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Maja Manojlović Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Nina Janjić Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1304567D

Abstract

Endemična vrsta Telestes metohiensis (gatačka gaovica) naseljava veći broj vodotoka Istočne Hercegovine i sve tekućice u Dabarskom polju. U poslednjim decenijama u značajnoj mjeri su promjenjeni uslovi u većini staništa ove vrste. Vodotoci Dabarskog polja se međusobno razlikuju po kvalitetu životnih uslova, kako sa fizičko-hemijskog tako i sa mikrobiološkog aspekta. Neki vodotoci su aktivni čitave godine, sa manjim ili većim proticajima, dok su neki privremenog karaktera. U radu su predstavljene vrijednosti osnovnih morfometrijskih karakteristika: totalne i standardne dužine, kao i masa i Fultonov koeficijent uhranjenosti kod gaovica iz tri vodotoka Dabarskog polja (Vrijeka, Opačica, Pribitul). Relevantnim statističkim metodama izvršena je obrada dobijenih podataka i komparacija praćenih karakteristika kod jedinki iz različitih vodotoka. Rezultati statističke obrade podataka pokazuju postojanje značajnih razlika u vrijednostima pojedinih parametra. Najveće vrijednosti su konstatovane kod jedinki iz rijeke Opačice, dok su najmanje, izuzev Fultonog koeficijenta uhranjenosti, utvrđene kod gaovica iz vodotoka Pribitul.

Published

2013-12-27