INTEGRACIJA E-SISTEMA ZA PODRSKU NASTAVI I SKOLSKIM PROCESIMA U SREDNJIM SKOLAMA REPUBLIKE SRPSKE

##article.authors##

  • Dragan Pejić
  • Nikola Novaković

##article.abstract##

Pred skolstvo se namecu novi zahtjevi u cilju podizanja kvaliteta obrazov- nog i nastavnogprocesa i pripremanja ucenika za ulogu koju ce imati u bu- ducnosti. Informacione tehnologije (IT) imaju ulogu novih sredstva i poma- gala u nastavi koja prikazuju multimedijalne elektronske nastavne materijale, kao zamjenu za klasicna sredstva ipomagala. U radu ce ukratko biti opisani razliciti oblici sredstava i multimedijalnih elektronskih materi- jala i njihove mogucnosti za primjenu u nastavi, kao i drugi nacini upotrebe racunara u srednjim skolama Republike Srpske. Pod pretpostavkom da se u srednjim skolama Republike Srpske neprati u dovoljnoj mjeriprimjena infor- maciono tehnologija u nastavi, kao konkretne drustvenepotrebe, sprovedeno je istrazivanje u 90 srednjih skola Republike Srpske, sa ciljem da se dode do podataka o primjeni e-sistema u nastavnom procesu. Istrazivanje je sprovedeno pomocu on-line ankete, a anketni upitnikse sastojao od dva dijela:pomocu prvog dijela procjenjuje se stepen primjene e-sistema na osnovu brze ocjene veb lokacije, a pomocu drugog dijela procjenjuje se stanje implementacije e- -sistema na osnovu odgovora menadzmenta skole o kratkorocnim i dugorocnim planovima u vezi razvoja i podrske e-sistema.
Cilj rada je da se sa jednog novog, drugacijeg stanovista sagleda proble- matika primjene informacionih tehnologija u nastavi, te da se predloze konkretne mjere koje cepomoci da se e-sistemi implementiraju i koriste u srednjim skolama Republike Srpske.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци