Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

Authors

  • Bojana Markić Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  • Milka Mavija Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  • Emira Ignjatić Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  • Vesna Ljubijević Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

DOI:

https://doi.org/10.7251/BII1402016M

Abstract

Uvod. Lokalizovani defekti retinalnog sloja nervnih vlakana (retinal nerve
fibre layer, RNFL) najčešće se javljaju u ranom glaukomu sa učestalošću oko
20%. Heidelberg Retina Tomograf (HRT 3) je konfokalna skening laser oftalmoskopija
dizajnirana kako bi olakšala objektivnu i kvantitativnu procjenu
papile i RNFL. Cilj rada je bio da ispitamo dijagnostičku mogućnost HRT 3
da razdvoji zdrave od očiju sa glaukomom i sa prisutnim lokalizovanim defektima
RNFL i, da ustanovimo kako je stadijum oboljenja uticao na njegovu
dijagnostičku sposobnost.
Metode. Statistički su analizirani podaci dobijeni pregledom HRT 3 i red-free
fotografijom fundusa 12 očiju sa glaukomom sa prisutnim lokalizovanim
defektima RNFL i 14 očiju zdravih ispitanika kontrolne grupe.
Rezultati. Mjera oblika ekskavacije (Cup Shape Measure, CSM) je parametar
koji je pokazao najveću dijagnostičku preciznost kako globalno (AUC:
0,88) tako i u sektorima javljanja lokalizovanih defekata RNFL (AUC: 0,85),
odnosno temporo-superiorno i temporo-inferiorno. U ranom i umjerenom
stadiju bolesti, skor vjerovatnoće glaukoma (Glaucoma Probability Score, GPS)
se pokazao kao sposobniji od Moorfields-ove analize regresije (Moorfields
Regression Analysis, MRA) da razdvoji oči sa glaukomom i lokalizovanim
defektima RNFL od zdravih i to sa relativno visokom senzitivnošću (83% i
78%) u sektorima u kojima su bili prisutni lokalizovani defekti RNFL verifikovani
red-free fotografijom fundusa. Analiza RNFL prikazana na izvještaju
HRT 3 kao grafikon RNFL profila se pokazala kao statistički značajna da
ukaže na prisustvo lokalizovanih defekata u odnosu na red-free fotografiju
papile i RNFL.
Zaključak. Konfokalna skening laser oftalmoskopija primijenjena kod pacijenata
sa ranim i umjerenim stadijumom glaukoma i prisutnim lokalizovanim
defektima RNFL, pokazala se kao pouzdana za otkrivanje morfoloških promjena,
a kao najbolji indikatori su se pokazali CSM i GPS.

Published

2014-12-01