UĈITELJSKA PROCJENA O HELIKOPTER RODITELJIMA I SARADNJI S NJIMA

Authors

  • Jurka Lepičnik Vodopivec
  • Danijela Makovec Radovan
  • Gaja Rezar
  • Aleksandra Šindić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123046L

Abstract

Istraţivanja vezana za savremene trendove u vaspitanju djece ukazuju na izazove s kojima se sreću današnji roditelji i sve ĉešću pojavu tzv. helikopter (prezaštićujućih) roditelja. Uĉitelj, kao
drugi odrasli bitan za dijete, moţe umanjiti i amortizovati neadekvatne roditeljske uticaje, a pretpostavke za uspješno djelovanje su prepoznavanje neadekvatnog roditeljskog stila vaspitanja i adekvatna saradnja sa roditeljima. Cilj kvantitativne empirijske studije realizovane u Republici Sloveniji na uzorku od 334 učitelja bio je pobliže ispitati perspektivu učitelja o karakteristikama vaspitanja helikopter roditelja i saradnje sa njima. Za prikupljanje podataka je korišten samostalno kreiran instrument – anketa. Statistički obrađeni podaci ukazuju na činjenice da se većina učitelja sreće s helikopter roditeljima bar jednom na godinu, adekvatno prepoznaju njihove karakteristike (dječije probleme, zadaće rješavaju sami, pretjerano brinu za sigurnost djece i često razgovaraju sa učiteljima). Rezultati studije ukazuju da učitelji iznalazi adekvatne načine saradnje sa helikopter roditeljima putem učinkovite komunikacije.

Downloads

Published

2023-11-29