ŠKOLA KAO PREVENTIVNI FAKTOR MALOLJETNIĈKE DELINKVENCIJE - MOGUĆNOSTI I SAVREMENI IZAZOVI

Authors

  • Sadmir Karović
  • Vladimir Simović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123054K

Abstract

U ovom radu paţnja je usmjerena na preventivnu ulogu i značaj škole u odnosu na maloljetničku delinkvenciju kao složen društveni fenomen koji sa razlogom zavređuje posebnu pažnju
naučne i stručne, ali opšte javnosti. U centru interesovanja su maloljetnici kao specifična starosna kategorija, cijeneći njihove posebne lične karakteristike, kao i specifičan krivičnopravni položaj.
Tendencija humanizacije savremenog kriviĉnog prava posebno je došla do izražaja upravo prilikom kreiranja zakonskih rješenja materijalne, procesne i izvršne prirode prema maloljetnicima, kako bi na taj način zakonodavac iskazao poseban senzibilitet i protektivni odnos prema ovoj specifičnoj starosnoj kategoriji. Specifičan krivičnopravni poloţaj, kao i ukupan tretman prema maloljetnicima, neophodno je posmatrati kroz prizmu njihove aktivne i pasivne uloge u određenim društvenim procesima. Cijeneći da je maloljetnička delinkvencija složen društveni problem, prepoznaje se i svrsishodnost i opravdanost multidisciplinarnog pristupa proučavanju, kako bi se uzeli u obzir i sagledali svi aspekti ovog fenomena i pronašla adekvatna rješenja, odnosno odgovori na krucijalna etiološka, fenomenološka i preventivna pitanja. U tom kontekstu, škola kao izuzetno važan preventivni faktor maloljetničke delinkvencije zavređuje centralno mjesto prilikom iniciranja i kreiranja preventivnih rješenja sa intencijom pravilnog, svrsishodnog i efikasnog iskorištavanja realnih preventivnih mogućnosti i kapaciteta. Praktično je i nemoguće prosmatrati etiološko - fenomenološku dimenziju maloljetniĉke delinkvencije, zanemarujući uticaj škole na pravilan razvoj i vaspitanje maloljetnika.

Downloads

Published

2023-11-29