SAVJETODAVNI RAD SA PORODICOM MALOLJETNOG PRESTUPNIKA

Authors

  • Ljubinka Lazić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123119L

Abstract

Cilj rada je u utvrđivanju prisustva savjetodavnog rada sa porodicom u radu sa maloljetnim prestupnicima u centrima za socijalni rad. Proučavajući teoriju i istraživanja vidljiv je uticaj porodice na (re)socijalizaciju djece. Porodica i odnosi u njoj su bitni kao preventivni faktor pojave prestupničkog ponašanja djece, a takođe i u procesu tretmana i resocijalizacije kao faktor podrške.
Zbog toga je savjetodavni rad sa porodicom maloljetnih prestupnika bitan kako bi se porodica ojačala
i pružila potrebnu pomoć maloljetniku u krizi. U ovom radu se aktualizira značaj porodice kao činioca u procesu resocijalizacije sa aspekta tretmana koji se provodi u centru za socijalni rad. U istraživanju je ispitana primjena savjetovanja i rada na porodiĉnim i roditeljskim odnosima u centrima za socijalni rad. Ovo istraživanje je provedeno anketnim ispitivanjem 140 stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj u okviru šireg istraţivanja primjene teorija i metoda u socijalnom
radu sa maloljetnim prestupnicima, a ovaj rad sadrži dodatno dobijene i nekorištene podatke o radu sa porodicom maloljetnih prestupnika. Obrada podataka je izvršena u statističkom SPSS softweru metodama deskriptivne statistike i testiranjem hi kvadrat testom. Analiza rezultata je pokazala da profesionalci zaposleni u centrima za socijalni rad pridaju veliki značaj porodici prilikom tretmana djece sa prestupniĉkim ponašanjem. Na to ukazuju podaci koji govore o visokoj prisutnosti savjetovanja u radu sa porodicom i to bez znaĉajnih razlika s obzirom na obrazovni profil
profesionalaca (socijalni radnik, psiholog, pedagog, defektolog, pravnik). Takođe je utvrđeno da stručni radnici pažnju posvećuju porodičnim i roditeljskim odnosima kao značajnim elementima
funkcionalne, podržavajuće porodice. Na osnovu svega navedenog izveden je zaključak da su jačanje porodice i njeno interaktivno prisustvo u intervencijama koje se provode u radu sa maloljetnim
prestupnicima neizostavan i neophodan dio socijalnog rada sa maloljetnim prestupnicima.

Downloads

Published

2023-12-01