SOCIJALNA UKLJUĈENOST MARGINALIZOVANIH GRUPA KROZ PRIZMU VASPITNO-OBRAZOVNOG SISTEMA

Authors

  • Marija Tomić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123129T

Abstract

U radu se polazi od stanovišta da socijalna uključenost marginalizovanih grupa počinje od vaspitno-obrazovnih institucija. S obzirom da je pravo na obrazovanje, jedno od osnovnih prava
svakog pojedinca, analiziran je odnos obrazovnog sistema prema grupama sa margine društva. Teorijska polazišta su utemeljna na nekoliko razliĉitih aspekata marginalizacije, kao i primjera iz
prakse koji najbolje opisuju trenutnu društvenu situaciju. Osnovna pretpostavka za eliminisanje bilo koje vrste diskriminacije jesu različiti programi u okviru predškolskih i osnovnoškolskih institucija, kao i primjeri pedagoško-savjetodavnog rada. Rad se velikim dijelom bavi i fenomenom inkulizije kao sigurnоg puta za podsticanje socijalne uključenosti. Nacionalne manjine, Romi, učenici prestupnici, invalidi, učenici iz siromašnih porodica i druge marginalizovane grupe, prve nepravde i diskriminaciju najčešće dožive već u školskom uzrastu. Upravo zato je tema ovog rada koncentrisana na školu, kao instituciju koja može da bude put pružanja istih prilika svima. Jednaka prava imogućnosti za svakog učenika, treba da budu imperativ savremenog društva, a samim tim i primarni cilj vaspitno-obrazovne prakse. Iako je realnost puna negativnih primjera, upravo takva svakodnevica može da bude motiv za napredak i neophodne promjene. Koliko škola može da utiče na uključivanje svakog pojedinca u društveni život? Kolika je odgovornost svakog pojedinca u vaspitno-obrazovnom
sistemu? Stigmatizacija pojedinih društvenih skupina, ne može da bude nerješiv problem ukoliko mu pristupimo adekvatno sa svih pedagoških aspekata. Zaključuje se da ključ društvenog progesa, leži upravo u velikom potencijalu obrazovnog sistema. Prilike za uključivanje u društvo ne nastaju samo kao posljedica politiĉkog djelovanja nego prvenstveno kroz sistem vaspitanja i obrazovanja. Vaspitanje pojedinca nije samo prilika za njegovu individualnu uključenost u društvene tokove, nego i spremnost da prihvati individue koje nisu u skladu sa uobičajnim sistemima vrijednosti.

Downloads

Published

2023-12-01