AKCIONO ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA

Authors

  • Marijana Maran

Abstract

Sam naziv akcionih istaţivanja ukazuje na pojmove koji podrazumijevaju akciju, promjene,
traganje, iznalaţenje, participaciju, fleksibilnost, poboljšanje, unapreĊenje, kreativnost, dijalektiĉnost,
povratnu informacija itd. Svaki od nadevenih pojmova je usmjeren na poboljšanje vaspitno-obrazovne
prakse. Autori radasu akciono istraţivanje stavili u funkciju prevencije vršnjaĉkog nasilja.
Analizirajući nivoe prevencije vršnjaĉkog nasilja (primarni, sekundarni i tercijalni) uvidjeli su znaĉaj
preventivnog djelovanja u odnosnu na naknadna dejstva. Efekti ovakvog vida djelovanja posebno su
došli do izraţaja u fazama akcionog istraţivanja i njihovim cikliĉnim ponavljanjima. Na uzorku od
426 ispitanika, uĉenika srednje škole, primenjeno je akciono istraţivanje po modeluspiralnog toka, ĉiji
su autori Veljko BanĊur i Nikola Potkonjak (1999). Model spiralnog toka, po svojoj strukturi i
mogućnosti primjene, posebno je prilogoĊen uslovima u našim školama. Rezultati istraţivanja
pokazuju da se primjenom akcionog istraţivanja u funkciji programa prevencije vršnjaĉkog nasilja u
srednjoj školi, moţe doprinijeti kvalitativnim promjenama u ponašanju uĉenika, što potvrĊuje
ĉinjenicu da se vršnjaĉko nasilje i nasilje uopšte moţe sprijeĉiti kvalitetnom pedagoškom
intervencijom i prevencijom, kao i primjenom adekvatnih i kvalitetno osmišljenih programa prevencije
prilagoĊenih svim uzrastima u školi, kroz posebne programe prevencije ili u okviru ĉasova razredne
zajednice.

Downloads

Published

2024-01-04