KOMUNIKACIJA I PARTNERSTVO S RODITELJIMA U UVJETIMA PANDEMIJE COVID-19

Authors

  • Sonja Kovačević
  • Sara Pivac
  • Danijela Dujmović Šućur

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123149K

Abstract

Jedna od bitnih dimenzija obrazovne prakse je upravo uĉinkovita komunikacija koja je
preduvjet za razvoj kvalitetnog partnerstva roditelja i odgojitelja. Pandemija virusa COVID-19
uvjetovala je mnogo promjena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja te postala katalizator
novih naĉina komuniciranja. S obzirom na to da su epidemiološke mjere bile imperativ, došlo je do
modernizacije komunikacije koja omogućuje trenutnu vidljivost poslanih informacija. Digitalna
tehnologija postala je neizbjeţan ĉimbenik u razvoju komunikacije i jaĉanju partnerstva odgojitelja i
roditelja. U izazovnim vremenima pandemije, profesionalno djelovanje i kvalitetna praksa zahtijevaju
fleksibilnog odgojitelja koji posjeduje digitalne kompetencije. Nameće se potreba za revidiranjem
odreĊenih stavova, reorganizacijom i implementiranjem novih metoda rada koje ukljuĉuju digitalnu
tehnologiju i nove alate za komunikaciju. Duţnost odgojitelja je bila upoznati roditelje s novim
naĉinom rada kako bi sudjelovali u kreiranju kurikuluma vrtića u svrhu postizanja zajedniĉkog cilja, a
to je optimalan i cjelovit razvoj djeteta.
Cilj ovog istraţivanja je bio ispitati stavove odgojitelja o samoprocjeni digitalnih kompetencija,
o naĉinima komunikacije i kvaliteti partnerstva s roditeljima u epidemiološki ograniĉenim uvjetima. U
istraţivanju je sudjelovalo 145 odgojitelja. Zakljuĉno, odgojitelji se vrlo visoko procjenjuju o
posjedovanju digitalnih kompetencija za korespondenciju s roditeljima, smatraju se kompetentnima za
upotrebljavanje digitalnih alata, a komunikaciju s roditeljima tijekom pandemije COVID-19
procjenjuju kvalitetnom. Odgojitelji uviĊaju vaţnost profesionalnog usavršavanja kako bi bili spremni
odgovoriti na izazove današnjice. Kontinuitet rada nije bio narušen jer su odgojitelji u odgojnoobrazovnom
procesu bili spremni na uĉenje i prilagoĊavanje novonastalim situacijama. Nakon krize
koju je izazvala pandemija bolesti COVID-19 jasno je da smo već zakoraĉili u digitalnu
transformaciju, kao novu odgojno-obrazovnu paradigmu, koja je zasigurno postala jedna od kljuĉnih
strateških ciljeva za unaprjeĊenje odgojno-obrazovnog procesa.

Downloads

Published

2024-01-04