PRIKAZ STANJA MALOLJETNIĈKE DELINKVENCIJE NA PODRUĈJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

Authors

  • Smaila Balić Rahmanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123157B

Abstract

Maloljetniĉka delinkvencija je ozbiljan problem s kojim se suoĉava društvo u cijelom svijetu
te zahtijeva paţnju i rješavanje na razliĉitim razinama zbog svoje kompleksnosti i osjetljivosti.
Mnogobrojni su faktori koji dovode do pojave maloljetniĉke delinkvencije, a zbog svojih specifikacija i
uĉestalosti posebno se izdavajaju socio-kulturni faktori meĊu koje ubrajamo: porodicu, školu,
slobodno vrijeme, sredstva masovne komunikacije, ratne i postratne prilike, ekonomske krize,
siromaštvo, nezaposlenost, urbanizaciju i migraciju. Maloljetniĉka delinkvencija moţe imati
dugotrajne negativne posljedice za maloljetnika, porodicu i društvo u cjelini. Djeca koja se bave
delinkventnim ponašanjem su sklonija školskom neuspjehu, napuštanju škole, problemima s mentalnim
zdravljem i daljnjem kriminalnom ponašanju u odrasloj dobi. Društvo kao cjelina treba biti svjesno
problema maloljetniĉke delinkvencije i uloţiti napore u pronalaţenju dugoroĉnih rješenja kako bi se
osiguralo zdravo i sigurno okruţenje za sve mlade ljude. Ovaj rad istraţuje prevalenciju maloljetniĉke
delinkvencije na podruĉju Unsko-sanskog kantona. Cilj rada je analizom podataka kojima raspolaţe
Ministarstvo unutarnjih poslova USK-a utvrditi broj maloljetnih poĉinitelja kaznenih i prekršajnih
djela registriranih u protekle tri godine na ovom podruĉju.

Downloads

Published

2024-01-04