SISTEM IZVRŠENJA KRIVIĈNIH SANKCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI – STANJE I PERSPEKTIVA

Authors

  • Danilo Mrković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123166M

Abstract

Reformom sistema pravosuĊa u Bosni i Hercegovini stanje u penitensijarnim ustanovama u
BiH ja daleko bolje nego ranije. Ta poboljšanja se prije svega ogledaju u poboljšanju uslova
izdrţavanja zatvorske kazne. Prebukiranost zavoda više nije najveći problem jer zbog migracija i
odliva stanovništva, pandemije virusa korona, nedostatka radne snage i lakšeg dolaska do posla i broj
osuĊenih lica je u opadanju te je trenutna situacija u svim kazneno popravnim zavodima u pogledu
kapaciteta zadovoljavajuća. Ipak da bi penitensijarni sistem bio što efikasniji neophodno je posvetiti
mnogo više paţnje procesu resocijalizacije osuĊenih lica, kako bi se i stopa recidivizma smanjila.

Downloads

Published

2024-01-04