BENEFITI SPORTA ZA DJECU I MLADE

Authors

  • Antea Zelić
  • Anita Zovko
  • Leo Klapan

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123171Z

Abstract

Tjelesna aktivnost predstavlja neizostavan dio ţivota svakog pojedinca, a prakticiranje
redovite tjelesne aktivnosti donosi niz benefita za postizanje i odrţavanje fiziĉkog i psihiĉkog zdravlja,
kao i usvajanje pozitivnih navika koje doprinose kvaliteti ţivota. Navike, stil ţivota i vrijednosti koje se
usvajaju u ranoj i razvojnoj dobi, uvelike utjeĉu na naĉin i kvalitetu ţivota koja se reflektira u kasnijim
fazama ţivota, stoga je korisno implementirati tjelesnu aktivnost u svakodnevnicu djece i mladih.
Benefiti sportskih aktivnosti najĉešće su kategorizirane u tri kategorije: fiziĉki, psihiĉki i socijalni
benefiti koji znaĉajno pridonose kvaliteti ţivota. Rad je usmjeren na analiziranje navedenih kategorija
sagledavajući ih kroz pozitivnu odliku koja se oĉituje kroz razvojnu ulogu u ţivotu pojedinca, u ovom
kontekstu djecu i mlade. Općenito, bavljenje sportom rekreacijskog ili pak profesionalnog tipa,
individualnog ili timskog, dovodi promjene koje je moguće primijetiti na tjelesnom, zdravstvenom,
emocionalnom i socijalnom planu djeteta iz ĉega proizlazi ĉesta odluka djece i mladih za
sudjelovanjem u nekoj sportskoj aktivnosti. Sport omogućava djetetu zadovoljenje potreba za
sigurnosti, poštovanjem i samoostvarenjem što se smatra zadovoljenjem viših razina potreba.

Downloads

Published

2024-01-04