STRUKTURALNE KARAKTERISTIKE ADOLESCENTNE KRIZE U SRBIJI I CRNOJ GORI

Authors

  • Borislav Đuknović
  • Ana Maksimović
  • Dijana Kržalić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123179D

Abstract

U ovom istraţivanju na uzorku od 2705 adolescenata iz Srbije i 1123 iz Crne Gore nastojali
smo da ispitamo strukturu skale emocionalnih poremećaja adolescenata. Skala emocionalnih
poremećaja adolescenata sastoji se od 18 tvrdnji sa odgovorima na petostepenoj Likertovoj skali.
Skala je podvrgnuta faktorskoj analizi sa Warimax rotacijom. Na prvom faktoru sa visokim
saturacijama izdvojili su se ajtemi koji opisuju anksioznost, nisko samopoštovanje i suicidalne ideje
zbog osjećaja emocionalne odbaĉenosti i zanemarivanja roditelja. Zato smo ovaj prvi faktor nazvali
faktorom depresivno-neurotiĉnih reagovanja adolescenata/adolescentkinja zbog roditeljskog
nerazumevanja. Drugi faktor opisuje ambivalentni odnos adolecenata prema školi i uĉenju. Treći
faktor, u kome dominiraju zloupotreba psihoaktivnih supstanci, suicidalne ideje i emocionalno
odbacivanje adolescenata/adolescentkinja nazvali smo faktorom devijantnog ponašanja
adolescenata/adolescentkinja. Rezultati istraţivanja diskutovani su u kontekstu odnosa izmeĊu
autonomije, sazrijevanja i sukoba adolescenata/adolescentkinja sa roditeljima. U tom pogledu
ukazano je i na razlike izmeĊu Srbije i Crne Gore.

Downloads

Published

2024-01-04