SVRHA KAŽNJAVANJA I MALOLJETNI POĈINITELJI KAZNENIH DJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Authors

  • Dijana Gracin

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123186G

Abstract

Glavni cilj ovog istraţivanja je pruţiti pregled relevantne literature u podruĉju kaţnjavanja
maloljetnih poĉinitelja te analizirati fenomenologiju kaţnjivih ponašanja maloljetnika u Republici
Hrvatskoj. Empirijska analiza temelji se na sekundarnim izvorima, sluţbenim evidencijama policije,
drţavnih odvjetništava, sudova za maloljetnike i Drţavnog zavoda za statistiku u promatranom
razdoblju (2013.-2020.). Maloljetni prijestupnici analiziraju se u odnosu na spol, dob, obrazovanje,
vrstu poĉinjenih kaznenih djela, prethodne osude, s kim ţive, izreĉene kazne i druge relevantne
kriterije za utvrĊivanje trendova i obrazaca kriminala tijekom promatranog razdoblja. U radu se
raspravlja o oĉitom silaznom trendu prijavljenih, optuţenih i osuĊenih maloljetnika, ali i relativno
velikom broju odbaĉenih kaznenih prijava primjenom naĉela svrhovitosti kao rehabilitacijskog
pristupa Drţavnog odvjetništva prema maloljetnim poĉiniteljima. Iako mjere upozorenja, odnosno
pridrţaj maloljetniĉkog zatvora kao mjera preusmjeravanja, rasterećuje sudove i skraćuje vrijeme od
poĉinjenja kaznenih djela do poĉetka tretmana, istodobno povećanje broja maloljetnih recidivista
izaziva zabrinutost, a što ukazuje na to da sadašnji sustav maloljetniĉkih sankcija ne ispunjava svoju
primarnu svrhu kaţnjavanja - specijalnu prevenciju. Istraţivaĉki rad temelji se na postojećim
znanjima o toj temi i ukazuje na moguće implikacije za budući razvoj.

Downloads

Published

2024-01-04