RESOCIJALIZACIJA PRESTUPNIKA KROZ PRIZMU KRIMINOLOGIJE I PENOLOGIJE

Authors

  • Danilo Mrković
  • Husein Ljeljak
  • Nadežda Gudelj

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123199M

Abstract

Kriminologija je nauĉna disciplina koja se, izmeĊu ostalog, bavi i liĉnošću delinkventa te je
sa te strane povezanost penologija i kriminologija posebno znaĉajna. Izuĉavajući liĉnost delinkventa,
njegovu biološku i psihološku strukturu i socijalna obiljeţja statusa kriminologija doprinosi penologiji
u izboru najadekvatnijeg metoda u tretmanu maloljetnih delinkvenata i osuĊenih lica. TakoĊer, u
pogledu liĉnosti kao zajedniĉkom predmetu interesovanja, kriminologija dolazi do spoznaja o
uzroĉnim faktorima kriminaliteta a koji u penologiji imaju poseban znaĉaj pri prevaspitanju
kriminalne liĉnosti prestupnika. Upravo i cilj ovog rada jeste da ukaţemo na povezanost ove dvije
nauĉne discipline, te njihov znaĉaj u resocijalizaciji maloljetnih prestupnika i osuĊenih lica.

Downloads

Published

2024-01-04