SAMOPERCEPCIJA I PERCEPCIJA BUDUĆNOSTI IZ UGLA MALOLJETNIH DELINKVENATA

Authors

  • Milana LJubičić
  • Slađana Dragišić Labaš

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123205L

Abstract

U svim istorijskim epohama, ukljuĉujući onu ĉiji smo i mi savremenici, problematiĉno
ponašanje maloljetnika predmet je posebne društvene brige i tretmana. Iako postoji mnoštvo
empirijskih dokaza koji potvrĊuju da neke od sankcija koje se izriĉu maloljetnicima, npr. mjere
zatvorene zaštite, ne daju dobre rezultate u pogledu njihove resocijalizacije, zakonodavaci i
zagovornici kaznenih politika uporno insistiraju da se delinkventi podvrgnu upravo njima i za to
pronalaze niz argumenata. Zalaganje za punitivniji pristup prema delinkventima proizilazi iz potrebe
da se zaštite postojeće društvene vrijednosti, dok se u pogledu resocijalizacije maloljetnika adekvatniji
naĉini tretmana stavljaju u drugi plan. Sve to ostavlja negativne posljedice: stopa recidivizma mladih
pod zatvorenom zaštitom je izrazita, kao uostalom i vjerovatnoća da će razviti kriminalnu karijeru. Da
bismo provjerili kako zatvaranje djeluje na maloljetnike i anticipirali moguće implikacije ovakvog
tretmana, u ovoj smo se studiji bavili analizom samoopisa štićenika vaspitno-popravnog doma i time
na koji naĉin oni zamišljaju da će izgledati njihov ţivot u budućnosti. TakoĊe, zanimalo nas je kako
neke porodiĉne okolnosti i institucionalni kontekst koreliraju sa slikom o sebi i anticipacijom ţivotnih
ishoda. Teorijski okvir pronaĊen je u simboliĉkom interakcionizmu, a naša polazna istraţivaĉka
pretpostavka je da postoji znaĉajna statistiĉka povezanost izmeĊu samopercepcije i percepcije
budućnosti i: porodiĉnih (materijalni status i struktura) i institucionalnih okolnosti (stepena
prilagoĊenosti na ţivot u ustanovi, akademskog postignuća, duţine i reţima boravka u domu). Osim
toga, pretpostavili smo da samopercepcija ide ruku pod ruku sa anticipacijom budućnosti, te da
postoji znaĉajna povezanost izmeĊu samoopisa i percepcije svog ţivota kroz pet godina. Reĉene
hipoteze smo provjeravali na ukupnoj populaciji maloljetnih delinkvenata (153) kojima su izreĉene
mjere zatvorene zaštite u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Rezultati analize dijelom su potvrdili
polazne pretpostavke, a mi smo ih interpretirali unutar teorijskog okvira simboliĉkog interakcionizma.

Downloads

Published

2024-01-04