LJUDSKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PRIJE I NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU

Authors

  • Branko Peran
  • Mirko Goreta
  • Vedran Milković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123215P

Abstract

Najznaĉajniji izvor ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, koja je ĉlanica Europske unije je
Ustav Republike Hrvatske. Sva ljudska bića raĊaju se jednaka u pravima i dostojanstvu. Ona su
obdarena razumom i sviješću, pa jedni prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva. Ljudska
prava su uroĊena prava svih ljudi, muškaraca, ţena i djece, zbog toga što su ljudska bića, a ljudska
prava su univerzalna jer pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo
kojem osnovu, bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, vjeru, politiĉko i drugo mišljenje, nacionalno ili
socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu roĊenje ili dugi status. Osim toga
ona su nedjeljiva, jednakog su znaĉaja i meĊusobno zavisna. Isto tako ljudska prava su neotuĊiva,
nerazdvojiva su od pojedinca, ona su uvjet slobode, mira i pravde u svijetu, a temeljni cilj poštivanja i
zaštite ljudskih prava je ljudsko dostojanstvo. Nadalje, ljudska prava mogu se definirati kao
univerzalna prava temeljne naravi koja pripadaju svakoj osobi u njenom odnosu s drţavom. U
Europskoj uniji dva su glavna smjera politike i djelovanja u podruĉju ljudskih prava. Jedan je zaštita
temeljnih ljudskih prava za graĊane EU, a drugi promicanje ljudskih prava širom svijeta. U poĉetcima
Europske unije svijest o potrebi zaštite ljudskih prava nije bila dovoljno razvijena jer se radilo o
organizaciji koja je ekonomske naravi, a takoĊer se smatralo da će se o takvim pravima brinuti Vijeće
Europe. Širenjem nadleţnosti Europske unije, nastala je potreba za dodatnim reguliranjem i zaštitom
ljudskih prava, pa je Lisabonskim ugovorom pristupanje Unije Europskoj konvenciji za zaštitu
ljudskih prava postalo obavezno. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava predstavlja
mehanizam vanjskog nadzora nad zaštitom ljudskih prava u EU, a paralelno s njim uspostavljen je
mehanizam unutarnjeg nadzora nad zaštitom ljudskih prava pomoću Povelje EU o temeljnim pravima.
U Republici Hrvatskoj ljudska prava svakog pojedinca propisana su Ustavom Republike Hrvatske,
meĊunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, te mnogim zakonima.

Downloads

Published

2024-01-04