OBRAZOVANJE I RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH LICA

Authors

  • Nebojša Macanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123222M

Abstract

Obrazovanje je jedan od najvaţnijih faktora resocijalizacije osuĊenih lica i sastavni dio
institucionalnog prevaspitnog tretmana. MeĊutim, nizak stepen obrazovanja osuĊenih lica, njihova
nezainteresovanost za završetak zapoĉetog školovanja ili prekvalifikaciju oteţava i samu
resocijalizaciju. Obrazovanje kao jedan od vaţnih segmenata prevaspitnog tretmana je zapostavljeno
u većini kazneno – popravnih ustanova. Razlog ovakvog stanja je i refleksija situacije u društvu i krize
sistema vrijednosti. U ovom radu prikazaćemo strukturu nivoa obrazovanja osuĊenih lica u kazneno –
popravnim ustanovama u Republici Srpskoj, te ukazati koliko neformalno uĉenje u toku izdrţavanje
zatvorske kazne moţe uticati da se proces obrazovanja unaprijedi u okviru prevaspitnog tretmana i
efikasno utiĉe i na cjelokupni proces njihove resocijalizacije.

Downloads

Published

2024-01-04