POVEZANOST TJELESNE KOMPOZICIJE I RIZIKA POREMEĆAJA ISHRANE KOD MLADIH STUDENTICA

Authors

  • Olivera Pilipović Spasojević
  • Dijana Laštro
  • Nikolina Spasojević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123228P

Abstract

Ţivotni stil mladih studentica je u stalnoj adaptaciji sa tehnološkom evolucijom. Napredne
tehnologije omogućavaju dostupnost raznim informacijama koje mogu pozitivno ali I negativno
uticati na ţivotne navike a samim tim i na zdravlje mlade ţene. Poremećaj ishrane oznaĉavaju
nezdrave navike u hranjenju i/ili ponašanju u ishrani i odrţanju tjelesne teţine. Prema klasifikacije
poremećaj ishrane je zasnovan na vidljivim posljedicama, kao što su ekstremna mršavost ili gojaznost.
Poseban momenat u poremećaju ishrane bazira se na današnjem “standardu ljepote” uz pretjeranu
mršavost. Nezadovoljne svojim izgledom, ţene ĉine velike napore da bi intenzivnim veţbanjem i/ili
dijetama dostigle svoj ideal.
Cilj je utvrditi da li postoji znaĉajna korelacija nivoa tjelesne kompozicije sa poremećajem ishrane:
oĉekuje se da je indeks tjelesne mase (BMI) u direktnoj vezi sa poremećajem ishrane.
Metodologija : Epidemiološko opservaciono analitiĉko istraţivanje obuhvatilo je reprezentativan
uzorak od 408 zdravih studentica starosti od 19 do 22 godine. Za testiranje smo koristili sociodemografski
upitnik, indeks tjelesne mase (BMI) sa nivoom visceralne masti, procenta mišićne mase i
procentom masnog tkiva te standardizirani test EAT-26 za procjenu rizika poremećaja ishrane.
Rezultat: Uzorak ĉine studentice prosjeĉne starosti 20,5 godina I normalnih vrijednost BMI 22.1+/-
3,2. Finalni skora testa EAT-26, -pokazao je i da rizik od poremećaja ishrane ima 16,7%
djevojaka.Stepenovanom statistiĉkom metodom utvrĊujemo da parametri tjelesne kompozicije nisu
pouzdan pokazatelj postojanja poremećaja ishrane te da EAT-26 nema pouzdanu i prihvatljivu
vrijednost kao samostalan test za procjenu riziko faktora kroz razliĉite stavove i odstupajuća
ponašanja u ishrani. Stoga, za detekciju, praćenje i preventivno djelovanje potrebno je sprovoditi
redovne sistematske preglede meĊu studentskom populacijom.

Downloads

Published

2024-01-04