АЛОЛЕТНИЧКЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА АНАЛИЗОМ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Authors

  • Jovana Kostić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123238K

Abstract

Криминалитет малолетних лица, како у Републици Србији, тако и у осталим
земљама света, представља изузетно велики друштвени и социјални проблем. Пре свега,
узимајући у обзир делинквентне аспекте понашања и скромне интелектуалне потенцијале
малолетних лица, долази се до закључка да се велики број кривичних дела врши управо од
стране лица која су по свим својим психолошким, социолошким и биолошким
карактеристикама толико специфични да начин и принципи одвраћања ових лица од
понављања друштвено неприхватљивих понашања представљају прави изазов у борби
друштва против недозвољних понашања. С једне стране, стоји потреба државе да са
становишта националног кривичног законодавства, заштити свој друштвени поредак и
оствари циљ и сврху донетих закона те сузбије понашања која сматра друштвено
неприхватљивим. С друге стране, адекватно санкционисање криминалитета може се
посматрати са социолошког становишта где се адекватним поступањем са малолетним
лицима, њиховим преваспитавањем и предочавањем последица њихових делања омогућава
њихова боља адаптација у друштву те лакша поновна социјализација у складу са друштвено
прихватљивим нормама. Стога, сва национална кривична законодавства су имала исти
превасходни циљ - а то је да сузбију и санкционишу друштвено неприхватљива понашања у
виду кривичних дела која су учињена од стране малолетних лица, као и да предвиђеним
санкцијама што адекватније утичу на њихово васпитавање, поправљање и преваспитавање,
односно поновну социјализацију у друштвени живот. С тим у вези, посматрано историјски
кроз развој гране малолетничког кривичног права, са подизањем свести друштва и
укључивањем бројних социјалних служби, психолога и лица која су се посебно бавила
проучавањем развоја малолетних лица, развијен је систем малолетничких кривичних санкција
који све сврсисходније изражава своју улогу, посебан систем органа малолетничког кривичног
правосуђа, те посебан кривични поступак према малолетним учиниоцима кривичних дела уз
велику подршку и учешће других државних органа (центри за социјални рад, саветовалишта за
децу и малолетнике и сл.).

Downloads

Published

2024-01-04