RIZICI SOCIJALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

Authors

  • Ljubo Lepir

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123255L

Abstract

Socijalni razvoj Republike Srpske odreĊen je društveno-ekonomskim procesima
karakteristiĉnim za postkonfliktno i tranzicijsko društvo. Socijalna razgradnja društva koja je
uslijedila nakon propasti socijalistiĉkog koncepta razvoja intezivirana je posljedicama ratnih sukoba
tokom devedesetih godina prošlog vijeka i posljedicama prirodnih nepogoda u prvim decenijama 21.
vijeka. U meĊuvremenu su se desili globalni procesi koji su dodatno odredili socijalni razvoj Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske u njoj. Ekonomske turbulencije na globalnom svjetskom trţištu
kapitala, 2007. godine, pandemija korona virusa 2020. i rat u Ukrajini 2022. godine dodatno su
poremetili socijalnu stabilnost društva Republike Srpske. Konstantni sukob na relaciji drţava - entitet
ĉitavo vrijeme je djelovao kao politiĉki katalizator sve veće socijalne neizvjesnosti graĊana, a posebno
onih koji su socijalno najosjetljiviji. Promjene ekonomskog okruţenja, demografski procesi,
vanjskopolitiĉki i unutarpolitiĉki kontekst uveliko su uticali na kljuĉne rizike socijalnog razvoja
Republike Srpske. Siromašni, djeca i mladi, lica sa invaliditetom, starija lica, ţene i pripadnici
manjinskih grupa ĉine socijalno najosjetljivije grupe na ĉijim sudbinama se najzornije mogu
identifikovati kljuĉni rizici socijalnog razvoja savremenog društva Republike Srpske, a to su:
depopulacija, siromaštvo i ekonomska deprivacija, nezaposlenost, kriza porodice i porodiĉnih
vrijednosti, rodna neravnopravnost, ugroţenost mentalnog zdravlja i dr. Ĉlanak se bavi uzrocima i
posljedicama pojedinih socijalnih rizika na razvoj Republike Srpske, sa implikacijama na socijalno
najosjetljivije kategorije stanovništva.

Downloads

Published

2024-01-04