SAVREMENI DRUŠTVENI MEDIJI I RIZIĈNA SEKSUALNA PONAŠANJA MLADIH

Authors

  • Nela Jovanoski

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123268J

Abstract

Seksualno ponašanje mladih nije samo pod uticajem individualnih intenzivnih promena s
kojima se adolescenti suoĉavaju, nego je i pod uticajem društvenog okruţenja. Današnja shvatanja
mladih odreĊena su procesom globalizacije i formiraju se pod izuzetno snaţnim uticajem masovne
kulture i medija. Lakoća korišćenja društvenih medija, njihova dostupnost velikom broju
adolescenata, percipirana anonimnost vezano za pruţanje osetljivih tema vezano za pruţanje
seksualnih informacija povećala su interesovanje istraţivaĉa za istraţivanje veze izmeĊu izloţenosti
seksualnom medijskom sadrţaju i riziĉnim seksualnim ponašanjima mladih što ĉini predmet ovog
rada. Cilj rada je ukazivanje na znaĉaj ispitivanja uticaja savremenih društvenih medija na riziĉna
ponašanja mladih, sa posebnim osvrtom na to kako se seksualni sadrţaji tumaĉe i inkorporiraju u
njihove ţivote.

Downloads

Published

2024-01-04