IGRA KAO PODSTICAJ ZA ZDRAVI DJEČJI RAST I RAZVOJ

Authors

  • Ružica Stojanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123275S

Abstract

Razvoj djeteta je cjelovit proces koji se odvija na osnovu individualnih predispozicija,
djetetovih potencijala i uslova u kojima dijete ţivi, a obuhvata motorne, intelektualne, emocionalne,
socijalne i kulturne aspekte. Vaţan faktor djeĉijeg rasta i razvoja je okruţenje koje treba da omogući
djetetu igru, istraţivanje svijeta oko sebe, razvoj kompentencija u interakciji sa drugim ljudima i
sredinom, ĉime se utiĉe na pravilan rast i razvoj djeteta. Djetinjstvo se najĉešće povezuje sa igrom.
Igra predstavlja fenomen djetinjstva, svojstvena je svoj djeci i obiljeţje je djeĉje kulture. Sa druge
strane, za djecu igra predstavlja primaran naĉin uĉenja o sebi, drugima i okolini u kojoj ţive. Od
najniţeg uzrasta dijete je okupirano igrom u vidu igara istraţivanja, a kako dijete raste i razvija se i
njegova igra se razvija, postaje sloţenija i dobija druge karakteristike. Igra obuhvata razliĉite
aktivnosti u kojima se djeca igraju samostalno, sa drugom djecom i osobama ili predmetima. Za rast i
razvoj djeteta igra predstavlja temelj, jer utiĉe na razvoj motornih, intelektualnih, emocionalnih i
socijalnih sposobnosti, kao i na govorno-jeziĉki razvoj i samopouzdanje. Cilj ovog rada jeste da
ukaţemo na to koliki je znaĉaj igre za zdrav djeĉji rast i razvoj i na koji naĉin igra utiĉe na rast i
razvoj djece.

Downloads

Published

2024-01-04