SVUGDJE, SVE I SVATKO U PREVENCIJI OVISNOSTI

Authors

  • Boris Gracin
  • Danica Romac
  • Zrinka Ćavar

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123285G

Abstract

Upotreba droga visoko je zastupljena u Europskoj uniji, oko 83,4 milijuna (29%) osoba je
konzumiralo droge u prošloj godini, od ĉega više muškaraca (50,5 milijuna) te najĉešće kanabis (oko
22 milijuna) i psihostimulanse (oko 8,1 milijuna, od toga 3,5 milijuna kokain, 2,6 milijuna MDMA – u
te 2 milijuna amfetamin). S obzirom na sloţenost i raširenost problema ovisnosti te mobilnost
populacije unutar Europske Unije (EU), vaţno je pratiti zdravstvene pokazatelje i usporeĊivati drţave
s ciljem boljeg razumijevanja dinamike uporabe droga te što djelotvornijih mjera za smanjenje štetnih
posljedica koje zahvaćaju sve segmente društva.
Cilj i metode: Procijeniti rizik novih izazova u podruĉju ovisnosti usporedbom zdravstvenih
pokazatelja Sluţbe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (SMZPO) Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo dr Andrija Štampar (NZJZ) i podataka za drţave EU-a za 2022.
Rezultati: Zapaţen je blagi pad ukupnog broja osoba u lijeĉenju, najveći udio njih u lijeĉenju je zbog
opijata, uz pad broja novih i stabilan broj prethodno lijeĉenih osoba, koje su sve starije (70% dobi 45
– 54 godine) i lošijeg zdravlja (kod 50% psihiĉki i/ili somatski komorbiditet), što je sliĉno drţavama
EU. Obzirom na indikatore oporavka zapaţamo dobru retenciju, pad injiciranja droga i stabilnu nisku
incidenciju HCV i HIV-a te zaposlenost, što je razliĉito u odnosu na drţave EU. U drţavama EU i
Gradu Zagrebu istraţivanja ukazuju na porast upotrebe kanabinoida i psihostimulansa što prati
porast zahtjeva za lijeĉenjem zbog psihostimulansa, ali ne i kanabinoida. Zapaţamo kako nadleţne
institucije od pandemije Covid -19 rjeĊe upućuju osobe u tretman zbog uporabe droga.

Downloads

Published

2024-01-04