OBRAZOVNA POLITIKA U EVROPSKOJ UNIJI: STRATEGIJE USMJERENE NA PODRŠKU KVALITETNOM OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I SOCIJALNOJ KOHEZIJI

Authors

  • Ajna Jodanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123295J

Abstract

Evropskim stubom socijalnih prava koji su Evropski parlament, Vijeće i Komisija
predstavili na Socijalnom samitu za pravedna radna mjesta i rast odrţanom 2017. godine, utvrĊeno je
da svi graĊani u Evropskoj uniji imaju pravo na visokokvalitetno i ukljuĉivo obrazovanje,
osposobljavanje i cjeloţivotno uĉenje. Za stvaranje i odrţavanje kohezivnog evropskog društva koje
pokreće odrţivi rast neophodno je visokokvalitetno obrazovanje i osposobljavanje, te promovisanje
evropske dimenzije poduĉavanja koje potiĉe zajedniĉke vrijednosti. Ugovorom o funkcionisanju
Evropske unije je predviĊeno da Unija doprinosi razvoju kvalitetnog obrazovanja podsticanjem
saradnje meĊu drţavama ĉlanicama te, ukoliko je to potrebno, podupiranjem i dopunjavanjem
njihovih aktivnosti, pri ĉemu u potpunosti poštuje odgovornost drţava ĉlanica za nastavni sadrţaj i
organizaciju obrazovnih sistema, kao i njihovu kulturnu i jeziĉnu raznolikost. Osnovni ciljevi rada
jesu predstavljanje mjera koje poduzima Evropska unija u nastojanju osiguranja kvalitetnog
obrazovanja, osposobljavanja i socijalne kohezije, u skladu sa ĉlanovima 165. i 166. Ugovora o
funkcionisanju Evropske unije, kao i analiza prioriteta u oblasti obrazovanja definisanih u strateškim
dokumentima Unije. Rezultati istraţivanja će ukazati na politike Evropske unije koje su usmjerene na
suoĉavanje sa nejednakostima od ranih godina i odvajanje društvenog, ekonomskog i kulturnog
statusa, te etniĉkog i rasnog porijekla pojedinca od nivoa obrazovanja i obrazovnih postignuća, sa
posebnim naglaskom na aktivnosti koje su u tom smislu poduzete od strane Evropske komisije.

Downloads

Published

2024-01-04