RODITELJSTVO U SAVREMENOM DRUŠTVU

Authors

  • Vesna Trifunović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123308T

Abstract

U ovom radu u fokusu interesovanja su: a) uticaj sociokulturnog konteksta na porodicu i
formiranje odnosa prema raĊanju i roditeljstvu i b) problem vaspitanja roditelja za „roditeljstvo”.
Društvo i kultura determinišu odnose unutar porodice i izmeĊu nje i spoljnog okruţenja, kao i odnos
prema raĊanju i roditeljstvu. „Vladajuće” vrednosti, norme i modeli ponašanja povezani su sa
motivacijom za roditeljstvom i pripremom za ostvarivanje roditeljske uloge. Aktuelna dešavanja,
uobliĉena globalizacijom, pre upućuju na izraţeno normiranje porodiĉnog ţivota i roditeljstva od
strane društva, nego na integralnu povezanost društva i porodice, koja vodi ka briţljivoj pripremi
roditelja za odgajanje novih generacija. U radu se daje kratak osvrt na povezanost izmeĊu društva,
kulture i porodice i razliĉite prakse roditeljstva, kao i prikaz dela zakonske regulative u Republici
Srbiji koja kodifikuje roditeljstvo i, delimiĉno, naĉine pripreme (ili vaspitanja) za roditeljstvo.

Downloads

Published

2024-01-04