ЗАСТУПЉЕНОСТ ИСКУСТВЕНОГ УЧЕЊА У УНИВЕЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ ИЗ УГЛА СТУДЕНАТА

Authors

  • Branka Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123317K

Abstract

Искуствено учење дефинисано је као континуиран процес, критичке евалуације
властитог или туђег искуства кроз цикличку трансформацију (конкретно искуство,
рефлексивна опсервација, концептуализација, активно експериментирисање) ранијег искуства
и интеракцију особе и околине који води ка стицању нових знања. У теоријском дијелу рада
разматрана су обиљежја искуственог учења у универзитетској настави. Искуствено учење
није пасивна пракса него активно учење, тестирање идеја и претпоставки у пракси. Модел
искуственог учења ставља у центар процес учења (учење из искуства) и при томе не треба
занемарити чињеницу да свако искуство није у исто вријеме и учење. Циљ истраживања био
је утврдити и анализирати степен процјене студената о заступљености искуственог учења у
универзитетској настави, као и постојање статистичке разлике у процјени заступљености
искуственог учења у универзитетској настави студијских програма друштвених,
хуманистичких и природних наука, инжењерства и технологије. Истраживање је реализовано
на узорку од 321 студента Универзитета у Источном Сарајеву. За потребе истраживања
конструисана је Скала процјене заступљености искуственог учења у универзитетској
настави (Ликертова скала). На основу добијених резултата може се констатовати да међу
студентима студијских програма друштвених, хуманистичких и природних наука,
инжењерства и технологије постоје разлике у процјени заступљености искуственог учења,
односно да искуствено учење доминира у сегментима који се односе на повезивање претходног
искуства са садржајима који се усвајају. Основу универзитетске наставе не може чинити
спорадично искуство у коме животна информација није проживљена и која за студента нема
неку вриједност. Стога је важно охрабрити студенте да знања стичу путем личног искуства
и откривања, односно образовање је много више од преношења информација и примјене
вишеструких стилова поучавања. Савремена универзитетска настава претпоставља већу
заступљеност примјера и практичних модела садржаја који се уче, односно холистички
приступ темељен на цјеловитости знања. Заговорници промјена у универзитетској настави
од савременог образовања очекују заснивање на прогресивистичким тенденцијама, односно
стављање императива на принципе искуственог учења.

Downloads

Published

2024-01-04