ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM KROZ KONCEPT SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA KAO PRETPOSTAVKA UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA

Authors

  • Sabira Gadžo - Šašić
  • Nina Babić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123326G

Abstract

Osobe s invaliditetom koje se inaĉe smatraju iskljuĉenijim ĉlanovima svake zajednice teţe
ostvaruju pravo na rad, ali i sva ostala prava zagarantirana meĊunarodnim dokumentima i
nacionalnim zakonodavstvom zbog ĉega se za njih i ĉešće veţe lošija kvaliteta ţivota. U cilju stvaranja
društva u kojem bi svi imali jednake uslove prvenstveno za rad, ali i za jednake usluge u oblasti
obrazovanja i zdravstva u modernim društvima, ukljuĉujući i bosanskohercegovaĉko, se nastoji kroz
jaĉanje koncepta socijalnog poduzetništva stvoriti povoljniji ambijent za sve spomenuto. U tom
kontekstu u radu je obrazloţen znaĉaj socijalnog poduzetništva što u najširem smislu rijeĉi
predstavlja profesionalno i inovativno rješavanje problema od strane poduzetnika kroz kreiranje
sistemskih promjena koje nadilaze nedostatke trţišta i iskorištavaju dane mogućnosti. Za realizaciju
istraţivanja korištena je metoda intervjua, a cilj kvalitativne analize dobivenih rezultata je
sagledavanje mogućnosti i ograniĉenja razvijanja koncepta socijalnog poduzetništva kroz
zapošljavanje osoba s invaliditetom na podruĉju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Prezentirani
rezultati su pokazali da je koncept socijalnog poduzetništva upravo oblast u kojoj se ĉešće radno
angaţiraju osobe s invaliditetom.

Downloads

Published

2024-01-04