BORBA ZA ŽENSKA PRAVA U SISTEMU UNIVERZALNIH LJUDSKIH PRAVA

Authors

  • Selma Ćosić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123346C

Abstract

Koncept ljudskih prava je koncept koji je stariji od koncepta roda. Kada govorimo o
ljudskim pravima, tada govorimo o pravima koja se smatraju nedjeljivim i neotuĊivim pravima svakog
ljudskog bića. Ljudi se meĊusobno razlikuju po nekim svojim svojstvima, karakteristikama, razlikuju
se po boji koţe, spolu, nacionalnoj, etniĉkoj pripadnosti, dobu, vjeroispovijesti, braĉnom statusu,
socijalnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji, itd. Od toga polazi i Povelja Ujedinjenih nacija iz 1945.
godine koja u svom prvom ĉlanu navodi „da je jedan od osnovnih ciljeva osnivanja UN-a podsticanje
poštovanja prava ĉovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike, s obzirom na rasu, spol, jezik ili
vjeru.” (Glava I, ĉlan 1.). MeĊutim, borba ţena za svoja ljudska prava kroz historiju ĉovjeĉanstva nam
ukazuje na ĉinjenicu da se koncept ljudskih prava ne odnosi i na prava ţena, to moţemo vidjeti kroz
mnoštvo konvencija, deklaracija i rezolucija o pravima ţena. Autorica će u ovom radu prikazati kraći
historijski pregled razvoja rodnih politika, pravnih okvira i mehanizama za rodnu ravnopravnost koje
su na globalnoj razini doprinijeli razliĉiti dokumenti, konvencije, deklaracije i rezolucije koje su
donošene na nacionalnim i nadnacionalnim nivoima, te ukazat na vaţnost emancipacije, obrazovanja i
socijalizacije ţena u današnjem društvu.

Downloads

Published

2024-01-04