DOŽIVLJAJ ANKSIOZNOSTI KOD UĈENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Authors

  • Adela Čokić
  • Meliha Bijedić
  • Emina Suljkanović - Djedović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123356C

Abstract

Anksioznost je neizbjeţna u svakodnevnom ţivotu te predstavlja automatski odgovor ĉovjeka
na doţivljaj opasnosti. TakoĊer, problemi i simptomi vezani uz anksioznost sastavni su dio
sazrijevanja te predstavljaju adaptivne odgovore koji ĉuvaju od opasnih situacija i djeluju
motivacijski. Anksioznost postaje problem za osobu onda kada prestane djelovati motivirajuće i
zaštitniĉki. Cilj rada je ispitati prisustvo aksioznosti kod uĉenika zavšnih razreda osnovne škole. U
radu se pošlo od pretpostavke da je aknsioznost prisutna kod uĉenika završnih razreda u razliĉitim
podruĉjima. Uzorak ispitanika ĉinilo je 120 uĉenika završnih razreda osnovne škole na podruĉju
Tuzlanskog kantona. Istraţivanje je sprovedeno u februaru 2023. godine. Mjerni instrument korišten u
istraţivanju je Skala djeĉje anksioznosti autorice Purić (1992; prema Zaić, 2005) namijenjena je
ispitivanju anksioznosti djece školske dobi. Podaci su obraĊeni metodama deskriptivne statistike.
Rezultati istraţivanja upućuju na prisustvo anksioznosti na tri podruĉja: ispitnu, socijalnu i opštu
aksioznost u razliĉitom intenzitetu. Najveći intenzitet je zabiljeţen u podruĉju ispitne anksioznosti.

Downloads

Published

2024-01-04