OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO I SIGURNO UČEŠĆE U MEDIJSKOM OKRUŽENJU

Authors

  • Emina Dedić Bukvić
  • Anida Manko
  • Meliha Karić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123372D

Abstract

Medijski odgoj je dio temeljnih prava svakog pojedinca, a omogućava kritiĉko razmišljanje
o medijskim porukama i sadrţajima, razvijanju kreativnosti i kritiĉke svijesti o medijima, te promoviše
brigu društva o oĉuvanju privatnosti, sigurnosti i dostojanstva svakog pojedinca. Prepoznavajući i
uvaţavajući vrijednosti medijskog odgoja za svakog pojedinca namjera ovog rada jeste da medijski
odgoji mlade i da kod njih razvija medijske kompetencije kako bi sigurno plovili medijskim
okruţenjem. Stoga je cilj rada utvrditi medijska znanja, vještine i stavove studenata nastavniĉkih
studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu. Pregledom i analizom recentne i relevantne literature
utvrdili smo znaĉaj i vrijednosti medijskog odgoja i medijskih kompetencija u ţivotu svakog pojedinca.
Potom smo organizovali obuku studenata nastavniĉkih usmjerenja u povodu obiljeţavanja Globalne
sedmice medijske i informacijske pismenosti. U okviru obuke studenti su izuĉavali temeljna obiljeţja
medijskog odgoja, medijska prava i odgovornosti, potom propitivali ulogu medija u najboljem interesu
djeteta i mladih, kao i analizirali medijske sadrţaje o osobama s invaliditetom. Pred kraj obuke,
studenti su kreirali infografike u kojima su predstavili zakljuĉke koji su se izrodili tokom obuke.
Infografike su objavljene na zvaniĉnoj digitalnoj platformi Medijska i informacijska pismenost.
Evaluacija sprovedene obuke ukazala je na neupitnu potrebu propitivanja medijskih znanja, vještina i
stavova studenata nastavniĉkih studijskih programa Univerziteta u Sarajevu. Rezultati pokazuju da
studenti budući nastavnici prepoznaju da je medijski odgoj jedno od temeljnih ljudskih prava, te da je
jedna od vještina medijske kompetencije sigurna upotreba medija. U potpunosti istiĉu da je medijski
odgoj vrijedan „alat“ u promociji kritiĉkog mišljenja o medijskim sadržajima i porukama. Prateći
medijske sadrţaje, studenti su prepoznali da kreatori medijskih poruka predstavljaju djecu s
teškoćama u razvoju s ciljem poticanja saţaljenja kod konzumenata medija. Zato istiĉemo da odgojem
i obrazovanjem pripremamo djecu i mlade da konstruktivno upotrebljavaju medije i da kvalitetno
iskoriste njihove potencijale.

Downloads

Published

2024-01-04