FIZIČKO KAŽNJAVANJE DJECE U PORODIČNOM KONTEKSTU U CRNOJ GORI

Authors

  • Ida Kolinović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123388K

Abstract

S koljena na koljeno prenosi se zabluda, maskirana kao mudrost “batina je iz raja izašla”,
zbog ĉega je primjena fiziĉkog kaţnjavanja u vaspitne svrhe, tokom cjelokupne ljudske istorije,
opravdavana kao metod vaspitanja i disciplinovanja djece. Empirijsko istraţivanje sprovedeno u
Crnoj Gori u periodu od 01. februara do 30. juna 2020. godine, a koje je obuhvatilo 522 graĊana/ke
sa cijele teritorije Crne Gore (sjeverne, juţne i centralne regije), otkrilo je zabrinjavajući podatak da
je ĉak 80.8% graĊana/ki dobijalo batine tokom odrastanja u porodici, u manjoj ili većoj mjeri. Batine
je ĉesto dobijalo ĉak 10.3% crnogorskih graĊana/ki, dok je s druge strane samo 4.4% ispitanika/ca
izjavilo da su bili ţrtve zlostavljanja u djetinjstvu (većina graĊana/ki ne percipira batine kao nasilje).
GraĊani/ke sa iskustvom ĉestih batina najmanje su i spremni prijaviti institucijama, ukoliko bi roditelj
tukao dijete u komšiluku. Porodiĉni zakon Crne Gore, ĉlan 9, propisuje da dijete ne smije biti
podvrgnuto tjelesnom kaţnjavanju od strane roditelja, staratelja i drugih osoba koje brinu o djetetu.
Konvencija o pravima djeteta, ĉlan 19, navodi obavezu da se djeca štite od svih oblika nasilja,
zlostavljanja i povreĊivanja dok su pod brigom roditelja ili staratelja, a Univerzalna deklaracija o
ljudskim pravima, ĉlan 25, da svako ima pravo na standard ţivota koji obezbjeĊuje zdravlje i
blagostanje. SZO i razne meĊunarodne studije su upozorile da je fiziĉko kaţnjavanje povezano sa
negativnim ishodima za djecu ukljuĉujući fiziĉko i mentalno zdravlje, oštećen kognitivni i socioemocionalni
razvoj, loše obrazovne rezultate, povećanu agresiju i ĉinjenje nasilja. Crna Gora je u
obavezi da sprovodi preventivne kampanje i edukacije najšire javnosti, naroĉito roditelja o vaţnosti
poštovanja djeĉijih prava (shodno domaćem i meĊunarodnom pravu), pozitivnom roditeljstvu i
nenasilnim odgojnim metodama u cilju iskorjenjivanja ove negativne prakse iz crnogorskog društva.

Published

2024-01-04