PRAVO NA OBRAZOVANJE U KONTEKSTU IZVRŠENJA KRIVIĈNIH SANKCIJA ZA MALOLETNIKE

Authors

  • Milica Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123397K

Abstract

Savremene nauĉne tendencije i relevantni meĊunarodni dokumenti u prvi plan istiĉu
poštovanje naĉela najboljeg interesa deteta u svim situacijama u koje je involvirano maloletno lice, pa
tako i u sluĉaju izvršenja kriviĉnih sankcija prema maloletnim uĉiniocima kriviĉnih dela. Najbolji
interes deteta neraskidivo je povezan sa punim razvojem liĉnih potencijala koji je pak nezamisliv bez
obrazovanja i sticanja znanja i veština. Zato ne zaĉuĊuje da Konvencija UN o pravima deteta, te
Pekinška i Havanska pravila znaĉajnu paţnju posvećuju upravo pravu na obrazovanje. Pri
navedenom, posebno treba imati u vidu da maloletni uĉinioci kriviĉnih dela moraju uţivati pravo na
vaspitanje i obrazovanje jednakog kvaliteta kao i njihovi vršnjaci koji nisu imali kontakta sa sistemom
kriviĉnopravne reakcije. Navedeno postavlja izuzetno kompleksne zadatke pred sistem izvršenja
kriviĉnih sankcija za maloletnike. Stoga su izlaganja u radu posvećena analizi relevantnih
meĊunarodnih dokumenata, te prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti poštovanja ljudskih
prava u kontekstu izvršenja maloletniĉkih kriviĉnih sankcija. Cilj rada jeste da se sumiraju
dominantne vrednosti i naĉela i time potpomogne njihova puna implementacija u praksi.

Published

2024-01-04